SE AKTUELLE TILBUD 

     

LUNDERSKOV - VEJEN

medlemskab betingelser​

Medlemskab betingelser


§1.Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Fitness4you.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Fitness4you kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2.Medlemskort
Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Fitness4you, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§4.Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et Dibs/PBS-medlemskab/kontantoverførsel tilmeldes aftalen Dibs/PBS/kontantoverførsel, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via Dibs/PBS/kontantoverførsel. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Der opkræves 10 kr. pr trækning via pbs/nets. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Fitness4you opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Fitness4you sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§5.For sen betaling 

Betales den løbende ydelse ved et Dibs/PBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Fitness4you.

§6.Varighed/Medlemskab 

Ved Dibs/PBS-aftale/kontantoverførsel er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6.1.Bero Periode 

Et løbende pbs medlemskab kan sættes i bero 1 gang pr. kalender år, i op til 3 mdr om året, dog minimum 1 md. og kun hele kalender måneder. En bero skal varsles 14 dage før den 1. hvor man ønsker medlemskabet bero-sat fra. I nogle centre er en bero, på op til 3 måneder gratis, mens det i andre centre koster 99 kr. i et engangsgebyr. Mod yderligere betaling på 99 kr., kan medlemskabet yderligere sættes i bero i op til 6 md. Bero skal ske i receptionen på Fitness4you´s bero blanket. Denne er gyldig som dokumentation for bero, når Fitness4you har kvitteret for modtagelse. Opsiges medlemskabet, mens en bero er aktiv, vil opsigelsesvarsel i forhold til §7, starte ved udgangen af beroperioden.

§7.Opsigelse 

Opsigelse af PBS medlemskaber: ​ PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med varsel på løbene måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske ved personligt fremmøde i centrets bemandede åbningstid eller via tilsendelse af fysisk brev med en korrekt udfyldt opsigelse s blanket hentet fra vores hjemmeside. Bemærk at nogle af centrene ikke har postadresse på samme adresse som centeret og at opsigelsesblanketten derfor skal sendes til postadressen og IKKE til centeret. Har du ikke modtaget en kvittering for din udmeldelse indenfor 3 hverdage bedes du kontakte dit lokale center da vi i så fald ikke har modtaget din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

§7,1.Fitness4kids: ​ Et fitness4kids medlemskab gælder for børn og unge til og med 14 år. Når barnet fylder 15 år konvateres medlemskabet automatisk til et alm. pbs medlemskab. Ønsker man ikke at overgå til dette medlemskab skal der laves en opsigelse efter gældende betingelser herfor eller ændre medlemskabet til et anden inden barnet er fyldt 15 år. (Se “Opsigelse af pbs medlemskaber”)

§8.Ændringer i priser og medlemsvilkår

Fitness4you forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 1 måned før prisændringerne træder i kraft.

§9. Træning og ophold i centret. 

Fitness4you er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Fitness4you er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i Fitness4you foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Fitness4you. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Fitness4you´s faciliteter, hvis Fitness4you har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Der skal benyttes håndklæde under træning, til brug ved maskinerne. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klappereller . Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være slukket under al træning. Venter du et vigtigt opkald, så giv besked til receptionen, vi tager gerne i mod opkaldet og henter dig.

§10.Misligholdelse af kontrakt 

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Fitness4you]’s ansatte, kan Fitness4you uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort. Samt lukkes anden person ind som ikke er medlem betales 500 kr. i bøde kontant

§11.Ændringer i hold m.v. 

Fitness4you forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Fitness4you samt på www.fitness4you.dk. Desuden kan Fitness4you samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§12. Helbredstilstand og personskade: 

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness4you. Fitness4you tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§13.Værdigenstande: 

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Fitness4you bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§14.Personoplysninger/Informationer/Nyheder: 

Ved indmeldelsen giver du lov til at Fitness4you må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Fitness4you.

§15.Afbud til holdtræning 

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske via din egen side online booking på www.fitness4you.dk. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/kontantoverførsel kr. 25,- ved kontantkort mister du 1 dags træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§16.Fremmøde 

Fremmøde til aerobic-, cykel- eller andre former for holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på computeren ved receptionen.

§17.Venteliste 

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, kan du på online booking tilmelde dig sms service som giver dig besked ved oprykning til hold. Er det et morgenhold, kan du ligeledes tilmelde dig sms service og du vil få besked ved aflyst hold . Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud

§18.Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.

§19.Afbud til fitness-instruktør/personlig træner 

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/kontantoverførsel kr. 50,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§20.Fitness4you er medlem af Anti Doping Danmark 

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§21.Sponsordage

Som medlem accepterer du ved din underskrift på indmeldelsen, at Fitness4you kan holde lukket i 2-4 dage om året på grund af sponsor-arrangementer. Sådanne lukkedage vil i god tid blive meddelt ved opslag centeret, via e-mail(hvis du har givet os din e-mail), via sms, når der er åbnet for sms-service samt på www.Fitness4you.dk.​